Fields Corner Housing Corporation Employment Opportunities

Notice of Potential Employment Opportunities

 

This is a public notice that 1392 Dorchester Avenue LLC, and Fields Corner Housing Corporation, both affiliated with the Vietnamese-American Initiative for Development, Inc. (the Developer) have received public funding through a Preservation Loan by the City of Boston, Housing Boston 2030 Program, to perform physical improvements to the properties located at 1392 Dorchester Avenue, and 17-23 Faulkner Street in Dorchester (02122).  The Developer and the vendors employed are fully committed to ensuring the workforce employed by this initiative represents the diversity of the City of Boston and to satisfy requirements of the Boston Residents Job Policy.  

The intent of this notice is to encourage any individuals seeking employment in the trades which may be necessary for these projects, who are Boston Residents, especially those who identify as female and/or a member of a minority group, to explore potential opportunities available in performing the work supported by this funding.

Opportunities may exist for the following positions: Mason, Electrician, Carpenter, Carpenter’s Helper, Glazer, Appliance Installer, Laborer, Floor Installer, Painter.

To learn how to apply or simply more information about potential employment opportunities on the 1392 Dorchester Avenue Renovation and 17-23 Faulkner Street Renovation projects, made possible by the Housing Boston 2030 Program, please contact:

Madeline Stein

Trinity Management Company, LLC

75 Federal Street 4th floor, Boston, MA 02110

mstein@trinitymanagementcompany.com

617.542.3019 extension 2586

 

 

THÔNG BÁO VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

 

Đây là thông báo chung rằng 1392 Dorchester Avenue LLC, và Fields Corner Housing Corporation,  liên kết với nhà phát triển địa ốc VietAID (The Vietnamese-American Initiative for Development, Inc.) đã nhận được khoản tài trợ công cộng thông qua Preservation Loan của Thành phố Boston và Chương trình Housing Boston 2030, để sửa và cải tiến các tòa nhà nằm ở 1392 Dorchester Avenue, và 17-23 Faulkner Street tại Dorchester (02122). Nhà Phát Triển và các Nhà Cung Cấp cam kết đảm bảo nhân lực lao động cũng đại diện được cho sự đa dạng về con người của Thành phố Boston và để đáp ứng các yêu cầu của Boston Residents Job Policy.

 

Mục đích của thông báo này nhằm khuyến khích bất kỳ cá nhân nào đang tìm kiếm việc làm trong các ngành nghề thiết yếu cho dự án nêu trên. Bạn phải là cư dân Boston, đặc biệt chúng tôi ưu tiên cho nữ giới hoặc nếu bạn là thành viên của một nhóm sắc tộc thiểu số ở Mỹ (người Việt Nam, etc...)

 

Cơ hội làm việc cho những vi trí như sau: Thợ xây, Thợ điện, Thợ mộc, Phụ tá thợ mộc, Thợ đánh bóng, Thợ cài đặt dụng cụ nhà ở, Người lao động, Thợ đóng sàn, Thợ sơn.

 

Để tìm hiểu cách nợp hồ sơ hoặc muốn biết thêm thông tin về các cơ hội việc làm tiềm năng ở hai dự án cải tạo ở 1392 Dorchester Avenue và 17-23 Faulkner Street, do Chương trình Housing Boston 2030 thực hiện, vui lòng liên hệ:

 

Madeline Stein

Công ty quản lý Trinity, LLC

75 Federal Street 4th floor, Boston, MA 02110

mstein@trinitymanagementcompany.com

617.542.3019 ext 2586

 

 

AVISO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO POTENCIALES

 

Este es un aviso público de que 1392 Dorchester Avenue LLC y Fields Corner Housing Corporation, ambos afiliados a la Iniciativa Vietnamita-Americana para el Desarrollo, Inc. (el Desarrollador) han recibido fondos públicos a través de un Préstamo de Preservación de la Ciudad de Boston, Housing Boston Programa 2030, para realizar mejoras físicas en las propiedades ubicadas en 1392 Dorchester Avenue, y 17-23 Faulkner Street en Dorchester (02122). El Desarrollador y los proveedores empleados están totalmente comprometidos a garantizar que la fuerza laboral empleada por esta iniciativa represente la diversidad de la Ciudad de Boston y satisfaga los requisitos de la Política de empleo de los residentes de Boston.

 

La intención de este aviso es alentar a las personas que buscan empleo en los oficios que pueden ser necesarios para estos proyectos, que son Residentes de Boston, especialmente aquellos que se identifican como mujeres y / o miembros de un grupo minoritario, a explorar las oportunidades potenciales disponibles en Realizando el trabajo apoyado por esta financiación.

 

Pueden existir oportunidades para los siguientes puestos: albañil, electricista, carpintero, ayudante de carpintero, vidriero, instalador de electrodomésticos, obrero, instalador de pisos, pintor.

 

Para obtener información sobre cómo solicitar o simplemente obtener más información sobre posibles oportunidades de empleo en los proyectos de Renovación de 1392 Dorchester Avenue y 17-23 de Renovación de la calle Faulkner, posible gracias al Programa Housing Boston 2030, comuníquese con:

Madeline Stein

Trinity Management Company, LLC

75 Federal Street 4th floor, Boston, MA 02110

mstein@trinitymanagementcompany.com

617.542.3019 extension 2586

 

 

 

 

AVISO DE POTENCIAIS OPORTUNIDADES DE EMPREGO

 

Este é um aviso público que 1392 Dorchester Avenue LLC, e Fields Corner Housing Corporation, ambos filiados à Iniciativa Vietnamita-Americana para o Desenvolvimento, Inc. (o Desenvolvedor) receberam financiamento público através de um Empréstimo de Preservação pela Cidade de Boston, Housing Boston. Programa 2030, para realizar melhorias físicas nas propriedades localizadas em 1392 Dorchester Avenue e 17-23 Faulkner Street em Dorchester (02122). O Desenvolvedor e os fornecedores empregados estão totalmente comprometidos em garantir que a força de trabalho empregada por esta iniciativa represente a diversidade da Cidade de Boston e satisfaça os requisitos da Política de Emprego de Residentes de Boston.

 

A intenção deste aviso é encorajar todos os indivíduos que procuram emprego nos ofícios que possam ser necessários para esses projetos, que são residentes de Boston, especialmente aqueles que se identificam como mulheres e / ou um membro de um grupo minoritário, para explorar oportunidades

potenciais disponíveis. realizando o trabalho apoiado por este financiamento.

 

Oportunidades podem existir para as seguintes posições: pedreiro, eletricista, carpinteiro, ajudante de carpinteiro, Glazer, instalador de aparelho, operário, instalador de piso, pintor.

Para saber como se inscrever ou simplesmente mais informações sobre oportunidades de emprego em potencial nos projetos 1392 Dorchester Avenue Renovation e 17-23 Faulkner Street Renovation, possíveis graças ao Programa Housing Boston 2030, entre em contato com:

Madeline Stein

Trinity Management Company, LLC

75 Federal Street 4th floor, Boston, MA 02110

mstein@trinitymanagementcompany.com

617.542.3019 extension 2586

 

Dates Relevant: 
Thu, 11/15/2018 - Fri, 11/15/2019